ประโยชน์ของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
1. วอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่เล่นได้ง่าย สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เมื่อสามารถเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นแล้วจะทำให้ผู้เล่นมีความอดทนสามารถเล่นกีฬาประเภทต่างๆได้นาน ซึ่งเรียกว่าคุ้มค่ากับที่ฝึกซ้อมมา

2. การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนั้นจะต้องเล่นเป็นทีม เวลาฝึกซ้อมจึงต้องฝึกซ้อมเป็นทีมจึงทำให้ผู้เล่นเกิดความรักใคร่สามัคคีกันจึงทำให้การแข่งขันมีชัยชนะ แต่หากขาดความรักสามัคคีกันทีมนั้นก็จะไม่ได้สัมผัสกับชัยขนะได้เลย

3. กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ทำให้ผู้เล่นมีสมาธิมีความชาญฉลาดไหวพริบดีเพราะผู้เลน่กีฬาวอลเลย์บอลนั้นจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ผู้เล่นกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

4. กีฬาวอลเลย์บอลนั้นสามารถเล่นได้ตลอดเวลาหากคุณสามารถจัดหาเวลาว่างได้ก็สามารถเล่นได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเช้า สาย บ่าย เย็น หรือแม้แต่ในเวลากลางคืนก็สามารถเล่นได้แต่จะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ การเล่นวอลเลย์บอลสามารถเล่นได้ทั้งที่ร่มและกลางแจ้ง

5. การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนั้นจะช่วยทำให้มีบุคลิกภาพที่ดีเพราะจะช่วยในการฝึกให้ผู้เล่นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีเหตุมีผล มีความรับผิดชอบสูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการปลูกฝังให้เกิดเป็นนิสัย

6. การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลจะช่วยทำให้ผู้เล่นรู้จักความยุติธรรม มีความอดทน อดกลั้น รู้จักที่จะเคารพกฏกติกาและเคารพสิทธิของผู้อื่นเสมอ
และนี่คือประโยชน์หลักๆ ของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ที่ไม่เพียงแต่สนุกสนานเท่านั้น แต่ยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย

ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

รูปแบบทักษะพื้นฐานซึ่งทักษะพื้นฐานต่อไปนี้จำเป็นในการใช้ในการแข่งขันอย่างมาก ผู้เล่นสามารถฝึกทักษะพื้นฐานและเชื่อมโยงกับทักษะอื่นๆได้ด้วย เพื่อให้มีการเล่นที่มีประสิทธิภาพหากผู้เล่นไม่มีความชำนาญการเล่นเป็นทีมอาจไม่ใช่ทีมเวิร์คก็ได้ ดังนั้นผู้เล่นควรฝึกทักษะพื้นฐานให้ชำนาญก่อนด้วยการฝึกด้งนี้

1. การอันเดอร์วอลเลย์บอล
ผู้เล่นจะมีลักษณะท่าทางการเตรียมพร้อมที่จะเล่นดังนี้
– เริ่มจากการหงายมือทั้งสองข้างขึ้นมาก่อน
– เอามือหนึ่งวางซ้อนทับอีกมือหนึ่ง
– จากนั้นรวบมือให้หัวแม่มือชิดติดกัน
– ใช้มือใดมือกนึ่งกำหมัดให้แน่น
– แล้วใช้อีกมือหนึ่งโอบหมัด
– ให้หัวแม่มือทั้งสองข้างชิดติดกัน
– กำมือทั้งสองข้าง
– นำมือทั้งสองข้างมาชิดกัน
-ใหเหัวแม่มือทั้งสองข้างชิดติดกัน

ท่าทางการอันเดอร์บอลมีดังนี้
1. ผู้เล่นยืนให้เท้าข้างใดข้างหนึ่งอยู่ด้านหน้าซึ่งมีความห่างประมาณ1ช่วงไหล่

2. จากนั้นให้ผู้เล่นย่อตัวลงโดยให้หัวเข่าเลยปลายเท้าไปเล็กน้อยแล้วก้มตัวลงให้หัวไหล่อยู่แนวระดับของเข่า

3. ให้ยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อยให้น้ำหนักตัวไปลงที่ปลายเท้าทั้งสองข้างที่บริเวณโคนแม่เท้าและใต้ฝ่าเท้า

4. จากนั้นให้จับมือในลักษณะท่าทางที่ถูกต้องแล้วเหยียดแขนให้ตรงและต้องตึงและมือต้องแน่นด้วย ตานั้นมองไปที่ลูกบอล

ทักษะการเซ็ทบอลโดยการยกมือทั้งสองข้างในการเช็ต
1. ยกมือทั้งสองข้างขึ้นประมาณบริเวณหน้าผากโดยมือทั้งสองข้างนั้นห่างจากใบหน้าประมาณ1กำมือ

2. กางนิ้วและข้อศอกออกให้ข้อศอกอยู่ระดับเสมอไหล่หรืออาจจะสูงกว่าเล็กน้อยกางนิ้วออก

3. เคลื่อนที่ไปที่ลูกบอลลูกจะตกที่มือพอดี

4. ย่อเข่ายกมือให้จุดสัมผัสกับลูกบอลนิ้วมือจะห่างจากหน้าผากประมาณ20ซ.ม.