ความปลอดภัยเมื่อมีกีฬาโรงเรียน

การจัดความปลอดภัยกีฬานักเรียนในด้านต่างๆ ด้านการให้ความรู้

1. ในระดับโรงเรียนน่าจัดเป็นกิจกรรมภายในโรงเรียนหรือเป็นการจัดการอบรมกติกาที่ใช้ในการเล่นกีฬาในประเภทต่างๆ มารยาทในการเล่น ก่อนทำการฝึกซ้อมหรือเป็นการแข่งขันในการกีฬาประเภทดังกล่าวที่มีรายวิชาในการเรียนการสอนในแต่ล่ะช่วงวัยนั้นของวิชาพลศึกษา

2. จัดให้มีการเรียนพลศึกษาในชั่งโมงเรียนอย่างเต็มที่การสอนนั้นควรแนะนำวิธีการอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นถึงความปลอดภัยในด้านต่างๆของนักเรียนด้วย

3. การจัดให้มีการบริการเกี่ยวกับพลศึกษาในเรื่องของความปลอดภัย เช่น การโต้วาทีของเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการเล่นและการแข่งขัน เป็นต้น หรือเป็นการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านความปลอดภัยในการเล่นกีฬามาแนะนำและบอกถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาในประเภทต่างๆความสามารถพลศึกษามาบรรยายให้ความรู้เหล่านี้ไปสู่นักเรียนรวมถึงครูผู้สอนท่านอื่นๆด้วย

4. จัดให้มีการแสดงนิเทศการเกี่ยวกับความปลอดภัยในด้านต่างๆภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อจะได้ให้นักเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ

ด้านกิจกรรม

1. โรงเรียนในแต่ล่ะแห่งควรจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนนั้นทั้งในร่มและพื้นที่กลางแจ้งตามความเหมาะสมของชนิดหรือประเภทในการจัดกิจกรรม พร้อมให้มีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอย่างทั่วถึง เพื่อจะได้ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เท่ากันทุกคนและสามารถเลือกตามความถนัดของตนเองด้วย

2. ในการจัดกิจกรรมต่างๆนั้นให้มีความเหมาะสมกับ เพศ วัย และความสามารถของตัวนักเรียนเอง

3. ลักษณะของกิจกรรมนั้นให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายขั้นตอนในการเล่นควรไม่มากจนเกินไป เพื่อเป้นความสนุกในการจัดกิจกรรมในครั้งนั้น

การจัดความปลอดภัยในด้านต่างๆของกีฬาภายในโรงเรียน ด้านบุคลากร

1. โรงเรียนในแต่ล่ะแห่งจะต้องมีผู้สอนวิชาพลพละศึกษาหรือเป็นครูที่ได้จบมาทางด้านพละศึกษามาโดยตรงจะต้องมีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในแต่ล่ะช่วงชั้น โดยมีอัตราส่วนของแต่ล่ะช่วงชั้นของโรงเรียนมีดังนี้ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สามารถแบ่งออกเป็นช่วงชั้นไว้ดังกล่าว

2. ผู้ที่จะมาทำการสอนในแต่ล่ะช่วงชั้นจะต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้และทางคุณวุฒิทางพลพละศึกษาโดยตรงเพื่อจะได้ทำการสอนให้รู้ถึงความปลอดภัยระหว่างการเล่นกีฬาในชนิดต่างๆจะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่มากก็น้อย และผู้ที่จะมาทำการสอนให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนบุคลากรนั้นจะต้องทำการค้นคว้าเพื่อหาประสบการณ์อยู่เสมอ

3. ครูผู้สอนภายในโรงเรียนทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมพลศึกษา หรือสามารถควบคุมในด้านอื่นๆเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุอันเกิดมาจากความไม่ตั้งใจของนักกีฬา

4. ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่บริหารโรงเรียนแม้แต่ครูผู้สอนภายในโรงเรียนควรเห็นความสำคัญของกิจกรรมพลศึกษา และให้ความร่วมมือในการจัดและจะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด

5. ภายในโรงเรียนจะต้องมีห้องพยาบาลอยู่ในโรงเรียนนั้นๆ

ด้านงบประมาณ

1. โรงเรียนในแต่ล่ะแห่งควรจัดงบประมาณส่วนหนึ่งให้มาใช้กับกิจกรรมพลศึกษาให้มีความเพียงพอ เช่น การจัดสรรงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยในด้านต่างๆ หรือเป็นอุปกรณ์ของชนิดของกีฬาในด้านต่างๆ และมีการดูแลตรวจสอบตลอดจนการซ่อมแซมของอุปกรณ์นั้นๆ

2. โรงเรียนอาจมีการจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการหางบประมาณบางส่วนมาซื้ออุปกรณ์กีฬาที่หายไปหรือเป็นการชำรุดในบางส่วน